Zayıf Yapılı Bireylerde Meme Onarımı için Transvers Miyokutanöz Grasilis Flebinin Doku Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

  • Billur Sezgin Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hospital Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Davutpaşa cad. No:4 Topkapı, 34010, İstanbul
  • Serhan Tuncer
  • Özlem Hilal Çağlayan
  • Kırdar Güney
  • Kemal Fındıkçıoğlu
  • Mehmet Sühan Ayhan

Abstract

Amaç: Meme kanserinin görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır ve tanı alma yaşı düştükçe, otojen rekonstrüksiyonun altın standardı kabul edilen karın dokusu temelli fleplerin uygun olmadığı hasta sayısı da artmaktadır. Farklı bir donör saha arayışına girildiğinde, uyluk iç yüzünden alınacak transvers miyokutanöz grasilis (TMG) kas-deri flebinin yeterli doku sağlayabileceği düşünülmüştür. Karın dokusu donör saha olarak elverişli olmayan, zayıf yapılı, doğum yapmamış bireylerde, uyluk iç yüzündeki doku yeterliliğinin objektif olarak ortaya konması hedeflenmiştir.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya zayıf yapılı, kadın gönüllü hastalar dahil edilerek toplam 116 hasta incelendi. Katılımcıların yaşı, boyu, kilosu, doğum hikayesi ve sütyen ölçüleri sorgulandı ve vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Doku yeterliliğinin objektif bir parametre ile değerlendirilmesinde cilt kaliperi kullanılarak cilt altı yağ dokusu kalınlığını ortaya koyan pinch kalınlıkları karın ve iç uyluk bölgelerinde ölçüldü. Katılımcılar sütyen cup ölçüsüne göre üç gruba ayrıldı ve meme boyutu, VKİ ve iç uyluk pinch değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelendi.Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 24.7 yıl, ortalama VKİ 20.63 idi. Yapılan istatistiksel değerlendirme doğrultusunda VKİ’nin artışıyla meme hacminin artışı arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (p<0.05). Ayrıca meme hacminin artması ile ortalama uyluk pinch değerlerindeki artışın da pozitif yönde korele olduğu tespit edildi. Karın pinch kalınlığının ise meme hacmi ile korelasyon göstermediği izlendi.Sonuç: Meme rekonstrüksiyonunda donör saha tercihi ve doku yeterliliğinin incelenmesi, hastanın geçmiş ve tıbbi özellikleri de göz önüne alınarak sıklıkla cerrahın subjektif değerlendirilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu çalışma ile karın bölgesinin verici saha olarak uygun olmadığı genç, zayıf, doğum yapmamış, meme boyutu küçük-orta hacimli olan hastalarda uyluk iç yüzünün hem doku hacmi, hem de skar açısından iyi bir seçenek olabileceği ortaya konmuştur.

References

Serletti J. Breast reconstruction with the TRAM flap: Pedicled and free. J Surg Oncol 2006; 94:532.

Lipa JE. Breast reconstruction with free flaps from the abdominal donor site: TRAM, DIEP and SIEA flaps. Clin Plast Surg 2007; 34:105.

Wechelberger G, Schoeller T. The transverse myocutaneous gracilis free flap: a valuable tissue source in autologous breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 2004; 114:69.

Vega S., Sandeen S., Bossert R., Perrone A., Ortiz L., Herrera H. Gracilis myocutaneous free flap in autologous breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 2009 ; 124:1400-9

Yousif NJ, Matloub HS, Kolachalam R, Grunert BK, Sanger JR. The transverse gracilis musculocutaneous flap. Ann Plast Surg 1992; 29:482.

Fansa H., Schirmer S., Warnecke I.C. , Cervelli A. , Frerichs O. The transverse myocutaneous gracilis muscle flap : a fast and reliable method for breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 2008 ; 122:1326.

Wechelberger G, traintinger H., Larcher L., Russe E., Edelbauer M., Ensat F. Clinical aspplications of the transverse musculucutaneous gracilis flap for secondary breast reconstruction after simple mastectomy. Plast Reconstr Surg 2016; 137:19.

Allen RJ, Treece C Jr. Superior gluteal artery perforator free flap for breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 1995; 95:1207.

Boustred AM, Nahai F. Inferior gluteal free flap breast reconstruction. Clin Plast Surg 1998; 25:275.

Yu S.C., Kleiber G.M., Song D.H. An algorithmic approach to total breast reconstruction with free tissue transfer . Arch Plast Surg 2013; 40:173.

Pollhammer M.S., Duscher D. , Schmidt M., Huemer G.M. Recent advances in microvascular autologous breast reconstruction after ablative tumor surgery. World Journal of Clinical Oncology 2016; 7:114.

Orphanidou C, McCargar L, Birmingham CL, Mathieson J, Goldner E. Accuracy of subcutaneous fat measurement: comparison of skinfold calipers, ultrasound, and computed tomography. J Am Diet Assoc 1994; 94:855.

Cataldo MG, Brancato D, Brancato G, Verga S, Buscemi S, Licata G. Correlation between thickness and ultrasonography in the study of subcutaneous adipose tissue in females. Ann Ital Med Int 1997; 12:9.

Published
2017-06-28
Section
Original Research