Postmenopozal Tubo Ovaryan Abse ile Prezente Olan Seröz Over Karsinomu Olgusu

Sezin Ertürk Aksakal, Füsun Bocutoğlu, Şadıman Kıykaç Altınbaş, Erhan Demirdağ, Ali Rıza Doğan, Betül Zuhal Işıkdoğan, İnci Kahyaoğlu, Ömer Lütfi Tapısız

Abstract


Tubaovarian abse (TOA) üreme çağındaki kadınlarda önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır ve postmenopozal hastalarda nadiren gözükmektedir.Üreme çağında PİD (Pelvikİnflamatuar Hastalık)  nedeniyle hospitalize edilen hastaların %34’ünde TOA gelişmektedir. Postmenopozal hastalarda, eşlik eden jinekolojik malignensi olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu olgu sunumunda TOA kliniği ile prezente olan ovarian malignensi olgusunu sunmayı amaçladık. Altmışüç yaşında hasta, 3 aydır devam eden kasık ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünden, 18 yıldır menapozda olduğu, geçirilmiş cerrahisinin bulunmadığı, hipertansiyon dışında sistemik hastalığı ve antihipertansif dışında devamlı kullandığı ilacı olmadığı öğrenildi. Pelvik muayenede sağ adneksial dolgunluk dışında özellik yoktu. Yapılan transvajinal ultrasonografide kavitede 21x39 mm sıvı kolleksiyonu ve sağ adnekste 36x36 mm internal eko içeren kistik oluşum, TOA? izlenmesi üzerine, hastaya genel anestezi altında endoservikal küretaj ve probe küretaj yapıldı. Endometrial örnekleme sonucunda; takibe uygun materyal izlenmedi şeklinde raporlandı. Transvajinal ultrasonografi (USG) ile kavitede sıvı kolleksiyonunun sebat etmesi üzerine hastaya gentamisin ve klindamisin antibiyoterapisi başlanarak teedavinin 3. gününde laparaskopik abse drenajı ve abse duvarı örneklemesi yapıldı. Patoloji sonucu malign epitelyal tümör olarak raporlandı, abse kültüründe üreme olmadı. Bir hafta sonra hastaya evreleyici cerrahi yapıldı. Postoperatif patoloji sonucu FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) evre IIIC tümörolarak raporlandı. Hasta 6 kür  paklitaksel- karboplatin kemoterapisi verildi.Postmenapozal tubo ovaryan abse ile prezente olan hastalar, eşlik eden pelvik malignensiler açısından detaylı araştırılmalı ve sadece medikal ya da konservatif tedaviden kaçınılmalıdır.


Keywords


TOA, seröz karsinom

References


Wiesenfeld HC, Sweet RL, Ness RB, Krohn MA, Amortegui AJ, Hillier SL. Comparison of acute and subclinical pelvic inflammatory disease. Sex Transm Dis 2005;32:400–5.

Hsiao SM, Hsieh FJ, Lien YR. Tuboovarian abscesses in postmenopausal women. Taiwan J Obstet Gynecol 2006;45:234-8.

Sørbye IK, Jerve F, Staff AC. Reduction in Hospitalized women with pelvic inflammatory disease in Oslo over the past decade. Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:290-6.

Sonja A. Rasmussen. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, Pelvic Inflamatory Disease June 5, 2015, page:78-81, Available from: URL: https://www.cdc.gov/std/tg2015/tg-2015-print.pdf

Protopapas AG, Diakomanolis ES, Milingos SD, Rodolakis AJ, Markaki SN, Vlachos GD et. al.Tubo-ovarian abscesses in postmenopausal women: gynecological malignancy until proven otherwise? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004 Jun 15;114:203-9.

Alcazar JL, Pascual MA, Marquez R, Ajossa S, Juez L, Graupera B et. al. Malignancy risk of sonographically benign appearing purely solid adnexalmasses in asymptomatic postmenopausal women. Menopause. 2017;24: 613-6.

Kinkel K, Lu Y, Mehdizade A, Pelte MF, Hricak H .Indeterminate ovarian mass at US: incremental value of second imaging test for characterization--meta-analysis and Bayesian analysis. Radiology. 2005;236:85

The role of the obstetrician–gynecologist in the early detection of epithelial ovarian cancer. Committee Opinion No. 477. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2011; 117:742.

B Arıcı, A E Yumru, S Salman, A Bozyiğit, B Dinçgez. Kliniğimizde Opere Olan Tubaovarian Abse Olgularının Retrospektif Analizi. Yeni Tıp Dergisi 2013;30:62-5

Kremer S, Kutcher R, Rosenblatt R, McGill F, Rozenblit A, Goldman M.Postmenopausaltubo-ovarianabscess: sonographic considerations and clinical significance.J Ultrasound Med. 1992;11:613-6.

Taichi Mizushima, Hiroshi Yoshida, Yuka Ohi, Masahiko Ishikawa and Fumiki Hirahara.Evaluating the risk factors for developing resistance to parenteral therapy for tubo-ovarian abscess: A case–control study, J. Obstet. Gynaecol. Res. 2013;39:1019–23


Full Text: PDF (Türkçe)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.