Karotis Cisimciği Paragangliomalarında Cerrahi Deneyimimiz ve Literatür Derlemesi

  • Mehmet Düzlü Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim dalı
  • Metin Yılmaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Hakan Tutar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Recep Karamert Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Melih Şahin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Furkan Karaloğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Murat Uçar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
  • Levent Oktar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
  • Baran Önal Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı

Abstract

Amaç: Karotis cisimciği paragangliomu (KCP),nöralkrest kaynaklıbenign bir tümördür ve genellikle yavaş seyreder.Tedavide cerrahi ve radyoterapi seçenekleri mevcuttur. Bu çalışma ile KCPhastalarında cerrahi sonuçlarımızı sunmayı ve literatür verileriyle karşılaştırmayı amaçladık.Metod:Kliniğimizde 2004-2016 yılları arasında KCP nedeniyle ameliyat edilen 24 hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta dosyaları, radyolojik bulgular ve patoloji kayıtları demografik bilgileri ve perioperatifkomplikasyonları da içerecek şekilde detaylı olarak incelenmiştir.Bulgular:Hastaların 3’ü (%12.5) erkek 21’i (%87.5) kadındır ve yaş ortalaması 44.4 ±13.6 bulunmuştur.Shamblintümör grubusınıflandırılması yapılabilen 17 hastanın 6’sında (% 35.3)Tip I, 8’inde (% 47.1) Tip IIve 3’ünde (% 11.6) Tip III olarak saptanmıştır. Yirmi-üç vakada(%95.8)tümör total olarak çıkarılmıştır. Takiplerde bir hastada tümör nüksü saptanmıştır.İki hastada ameliyata bağlı kalıcı kraniyal sinir hasarı (%8.3), bir hastada hemipleji (%4.2) ve bir hastada (%4.2) preoperatifembolizasyona bağlı transientiskemik atak (TİA) gelişmiştir. Sonuç:KCP’ninkesin tedavisi cerrahi eksizyondur.Fakat kraniyal sinir hasarı ve nadiren de hemipleji gibi ciddi komplikasyon riskleri vardır. Bizim çalışmamızda da cerrahi başarı oranları oldukça iyi bulunmuş ve hastaların bir kısmında literatür verileriyle uyumlu oranlarda çeşitli nörolojik komplikasyonlar görülmüştür.

References

Wasserman PG, Savargaonkar P. Paragangliomas: classification, pathology, and differential diagnosis. OtolaryngolClin North Am. 2001;34:845-62.

Moore MG, Netterville JL, Mendenhall WM, Isaacson B, Nussenbaum B. Head and Neck Paragangliomas: An Update on Evaluation and Management. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016;154:597-605.

Myssiorek D. Head and neck paragangliomas: an overview.OtolaryngolClin North Am. 2001;34:829-36.

Düzlü M, Ileri F, Yılmaz M, Poyraz A. Co-existence of nasopharyngeal carcinoma and sinonasalparaganglioma: a case report. Kulak BurunBogazIhtisDerg. 2011;21:298-302.

Düzlü M, Tutar H, Karamert R, Karaloğlu F, Şahin MM, Göcek M et al. Temporal bone paragangliomas: 15 years experience. Braz J Otorhinolaryngol. 2016 doi: 10.1016/j.bjorl.2016.11.001. (Epub ahead of print)

Gonzalez C, Almaraz L, Obeso A, Rigual R. Carotid body chemoreceptors: from natural stimuli to sensory discharges. Physiol Rev. 1994;74:829–98.

Davidovic LB, Djukic VB, Vasic DM, Sindjelic RP, Duvnjak SN. Diagnosis and treatment of carotid body paraganglioma: 21 years of experience at a clinical center of Serbia. World J SurgOncol. 2005;3:10.

Rodrı´guez-Cuevas S, Lo´pez-Garza J, Labastida-Almendaro S. Carotid body tumors in inhabitants of altitudes higher than 2000 meters above sea level. Head Neck. 1998; 20:374-8.

Del Guercio L, Narese D, Ferrara D, Butrico L, Padricelli A, Porcellini M. Carotid and vagal body paragangliomas. Transl Med UniSa. 2013;6:11-5.

Sanlı A, Oz K, Ayduran E, Aydın S, Altın G, Eken M. Carotid body tumors and our surgical approaches. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;64:158-61.

Sen I, Stephen E, Malepathi K, Agarwal S, Shyamkumar NK, MammenS.Neurological complications in carotid body tumors: a 6-year single-center experience. J Vasc Surg. 2013;57:64S-8S.

Shamblin WR, Remine WH, Sheps SG, Harrison EG. Carotid body tumor (chemodectoma): clinico-pathological analysis of 90 cases. Am J Surg 1971;122:732-9

Garcia MAS, Pendàs JLL, Tapia JPR, Rostàn GG, Fente VS, Pelaz A et al. Head and Neck Paragangliomas: Revision of 89 cases in 73 patients. ActaOtorinolaringol Esp. 2007; 58:94-100.

Sajid MS, Hamilton G, Baker DM. A multicenter review of carotid body tumour management. Eur J VascEndovasc Surg. 2007; 34:127-30.

Fish JH, Klein-Weigel P, Biebl M, Janecke A, Tauscher T, Fraedrich G. Systematic screening and treatment evaluation of hereditary neck paragangliomas. Head Neck 2007; 29:864-73.

Drovdlic CM, Myers EN, Peters JA, Baysal BE, Brackmann DE, Slattery WH 3rd et al. Proportion of heritable paraganglioma cases and associated clinical characteristics. Laryngoscope 2001; 111:1822–7.

Kotelis D, Rizos T, Geisbusch P, Attigah N, Ringleb P, Hacke W, et al. Late outcome after surgical management of carotid body tumors from a 20-year single-center experience. Langenbecks Arch Surg. 2009;394:339-44.

Ridge BA, Brewster DC, Darling RC, Cambria RP, LaMuragliaGM, Abbott WM. Familial carotid body tumors: incidence and implications. Ann Vasc Surg.1993; 7:190-4.

Galyfos G, Stamatatos I, Kerasidis S, Stefanidis I, Giannakakis S, Kastrisios G et al. Multidisciplinary Management of Carotid Body Tumors in a Tertiary Urban Institution. Int J Vasc Med. 2015;2015:969372.

Luna-Ortiz K, Rascon-Ortiz M, Villavicencio-Valencia V, Herrera-Gomez A. Does Shamblin's classification predict postoperative morbidity in carotid body tumors? A proposal to modify Shamblin's classification. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006;263:171-5.

ReMine WH, Weiland LH, ReMine SG. Carotid body tumors: chemodectomas. CurrProb Cancer. 1978;2: 3-26.

Luna-Ortiz K, Rascon-Ortiz M, Villavicencio-Valencia V, Granados-Garcia M, Herrera-Gomez A. Carotid body tumors: review of a 20-year experience. Oral Oncol. 2005;41:56-61.

Litle VR, Reilly LM, Ramos TK. Preoperative embolization of carotid body tumors: when is it appropriate? Ann VascSurg 1996;10:464-8.

Dickinson PH, Griffin SM, Guy AJ, McNeill IF. Carotid body tumour: 30 years experience. Br J Surg. 1986;73:14-6.

Zeng G, Zhao J, Ma Y, Huang B. Resection of carotid body tumors and the additional choice of intraoperative shunt in complicated tumors. Ann Vasc Surg. 2012;26:511-5.

Kruger AJ, Walker PJ, Foster WJ, Jenkins JS, Boyne NS, Jenkins J. Important observations made managing carotid body tumors during a 25-year experience. J Vasc Surg. 2010;52:1518-23.

Langerman A, Athavale SM, Rangarajan SV, Sinard RJ, Netterville JL. Natural history of cervical paragangliomas: outcomes of observation of 43 patients. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;138:341-5.

Gilbo P, Morris CG, Amdur RJ, Werning JW, Dziegielewski PT, Kirwan J etal.Radiotherapy for benign head and neck paragangliomas: a 45-year experience. Cancer. 2014;120:3738-43.

Published
2017-03-29
Section
Original Research