Ailelerin Sarsılmış Bebek Sendromu Konusundaki Bilgi ve Tutumları

  • Zeliha CANSEVER
  • Medine Ayşin TAŞAR
  • Figen ŞAHİN
  • Aysu DUYAN ÇAMURDAN
  • Ufuk BEYAZODA

Abstract

Amaç: Şiddetli ağlayan bebeklerin nasıl avutulduğuna dair ülkemizde çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bebeklerin ağlama davranışlarına ailelerinin nasıl tepki verdiklerini saptamak ve sarsılmış bebek konusundaki bilgilerini ölçmektir.Yöntemler: Bu çalışma toplam 521 ebeveyni (281 anne, 240 baba) kapsamaktadır. Ebeveynlere bebeklerini avutma biçimleri, ailelerin öfkelenip öfkelenmedikleri, bebeği sarsmanın zararlarını ve sarsma sonucu oluşan etkileri bilip bilmedikleri soruldu.Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin %49.3’ü “bebek sorunu olmadıkça ağlamaz” diye belirtti; buna katıldığını belirten annelerin oranı %60.7, babaların oranı %39.3 olarak bulundu (p=0.003). Sarsmanın bebeğe zararı sorulduğunda ebeveynlerin %50.3’ü bilmediklerini belirttiler. “Sarsmak bebeklere ne zarar verir?” sorusuna ebeveynlerin %45’i “öldürmez fakat sakat bırakır” derken, %24’ü “ciddi bir sorun yapmaz” diye yanıt verdi. Annelerin %61.5, babaların %38.5 bebek ağladığında kendilerini çaresiz ve öfkeli hissettiklerini ifade ettiler (p=0.001). Ebeveynlerin %2.3’ü bebeğini sarstığını belirtti.Sonuç: Ailelerin sarsmanın bebeğe etkileri konusundaki bilgilerinin kısıtlı olduğu görülmüştür. Çalışmamızdaki ailelerin eğitim düzeylerinin Türkiye ortalamasına göre yüksek olduğu da dikkate alınacak olunursa ülkemizde ailelerin bebekleri olduğunda normal bir bebeğin ağlaması, ağlamanın giderilme yöntemleri ve sarsılmış bebek sendromu konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği açıkça görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Sarsılmış Bebek Sendromu, ağlayan bebek, avutma yöntemleriKnowledge and Attitudes of Families of Shaken Baby SyndromeObjective: There has been no study on how to soothe babies crying severely in our country. The aim of this study is to detect how their family respond to the baby’s crying behavior and measure the knowledge about shaken baby.Methods: This study included a total of 521 parents (281 mothers, 240 fathers). We asked families about how they soothe, do families get angry or not, whether shaking the baby is harmful or not, and ‘’shaking baby‘’ causes.Results: 49.3% of parents said ‘’babies do not cry if there is no problem’’; these parents include 60.7% of mothers and 39.3% of fathers (p=0.003). In answer to“Is shaking the baby harmful or not ?” 50.3% of parents said they have no idea. When ‘’What kind of problems does shaking the baby cause?” was asked to parents, 45% of parents said “the baby will not die but maybe will be disabled” and 24% of parents said “shaking the baby causes no problem”. 61.5% of the mothers and 38.5% of the fathers said that if the baby is crying they will get angry and feel them helpless (p=0.001). 2.3% of parents said they sometimes shake their baby.Conclusion: In this study we found that the families have limited information about what‘’shaking the baby’’ can cause. In this study, families education levels are better than Turkey’s average. So, the families in our country must be educated and learn how to comfort a baby when the baby is crying. We also have to give them information about consequences of “baby shaking’’. Key Words: Shaken Baby Syndrome, crying baby, soothing methods
Section
Original Research