Tip 2 Diabetli Oral Antidiyabetik Kullanan Hastalar ile İnsülin Kullanan Hastaların Depresyon Yönünden Karşılaştırılması

  • Nurten A Işık erzincan university
  • Sevim Buzlu istanbul university

Abstract

Amaç: Bu araştırma; tip 2 diyabetli oral antidiyabetik (OAD) kullanan hastalar ile insülin kullanan hastaların depresif belirti düzeyini ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.Yöntem: Örneklemi, İstanbul ili Avrupa yakasında yer alan özel bir hastanenin Diyabet Polikliniğine gelen ve serviste yatan tip 2 diyabet tanısı almış araştırma alınma kriterlerine uygun 107 hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulan Bilgi Formu ve "Beck Depresyon Envanteri" (BDE) ile toplandı. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, regresyon analizi kullanıldı.Bulgular: Çalışmaya alınan tip 2 DM’li hastaların yaş ortalaması 63.1±11’dir, yarıdan fazlası 55-69 yaş arasındadır. Hastaların hastalık süresi ortalama 16±6.7 yıldır. OAD kullanan hastaların %47.3’ü, insülin kullanan hastaların %61.1’i 15 ve daha fazla yıldır diyabet hastasıdır. Tüm hastaların HbA1c ortalaması 8.69±1.56, OAD kullananların %7.6±1.13, insülin kullananların ise %9.4±1.44’tür. OAD kullanan hastaların %79.3’ünde diyabete bağlı herhangi bir komplikasyon görülmezken, insülin kullanan hastaların tamamında bir veya birden fazla komplikasyon görülmektedir. Tüm hastaların BDE puan ortalaması 22±13.7, OAD kullanan hastaların 12.8±9.82, insülin kullanan hastaların 31±10.8’dir. Her iki cinsiyette de insülin kullanan hastaların BDE puan ortalamaları OAD kullananlara göre daha yüksektir.Sonuç: Bu çalışma sonucunda, diyabet hastalarının önemli oranda depresif belirtiler yaşadığı ve belirtileri artıran bazı etkenlerin olduğu saptanmıştır. Diyabet hastalarına depresyondan korunma ve baş etme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlıklara öncelik verilmelidir.

References

Yılmaz T. Diabetes Mellitus’un Tanı Kriterleri ve Sınıflaması. Ed:Yılmaz T., Bahceci M., Buyukbeşe A. Diabetes Mellitusun Modern Tedavisi İstanbul 2003;1:1-10.

American Diabetes Association: Diagnosis and Classificaiton of Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 2004;27:supplement 1.

2. Buzlu S. Diyabetin Psikososyal Yönü. S Erdoğan(ed) Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler, İstanbul, Yüce Yayım Dağıtım; 2002, 195-6

Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi. Roche Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 1993;94-9.

Akbay Pırıldar Ş. Dahiliye ve Psikiyatri, Diyabette Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları, I. Basım, Okuyan Us Yayın, İstanbul, 2003.

Eren İ., Erdi Ö. Tip II Diabetes Mellitusta Komplikasyonların Psikiyatrik Komorbilteyeetkisi.3P Dergisi;2004:12:209-16

Olgun N. Diyabette kendi kendine takip ilkeleri, Diabetes mellitus’un modern tedavisi, Türkiye Diyabet Vakfı (Ed: Yılmaz T, Bahçeci M, Büyükbeşe A) 1. Baskı, İstanbul, 2003; p.181-8.

Anderson RJ., Freeland KE., Clouse RE., Lustman PJ. The Prevalance of Comorbid Depression in Adults with Diabetes: A Metaanalysis. Diabetes Care 2001;24: 1069-78

Goldney RD., Fisher LJ., Philips PJ., Wilson DH. Diabetes, Depression And Quality Of Life. Diabetes Care; 2004;27:1066-70.

Nichols GA., Brown JB. Unadjusted and Adjusted Prevalence of Diagnosed Depression In Type 2 Diabetes. Diabetes Care; 2003;26:744-9.

Gülseren Ş., Böncü B., Aydemir Ö., Kültür S. Tip 1 ve Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Anksiyete ve Depresyon. 3P Dergisi; 2002;33:53-60.

J.H. Noh et al. Diabetes Research and Clinical Practice; 2005;69: 243–8

Zento JFT., Cardiel MH. Risk Factors Associated with Depression In Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Arc Med Res;2002:33:53-60.

Gavard JA., Lustman PJ., Clouse R. Prevalence Of Depression In Adults With Diabetes:An Epidermiological Evaluation,Diabetes Care 1993;16:1167-78.

Peyrot M., Ruben RR., Lauritzen T., Skorvlund SE., Snoek FJ., Matthews DR., Landgraf R., Kleinebreil L. Ressistance to Insulın Therapy Among Patients and Providers. Diabetes Care; 2005;28: 2673-9.

Murrell SA, Himmelfarb S, Wright K. Prevalence of Depression and it’s Correlates in Older Adults. Am J Epidemiol, 1983;117:173–85.

Papadopoulos FC, Petridou E, Argyropoulou S, Kontaxakis V, Dessypris N, Anastasiou A, et al. Prevalance and Correlates of Depression ln Late Life: A Population Based Study From a Rural Greek Town. Int J Geriatr Psychiatry, 2005;20: 350-7

Javanshir, M. Tip 1 ve tip 2 diyabetli hastaların diyabet tutumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul, 2006.

Öyekçin, D. G.. Bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine bir yıl içinde başvuran olguların sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik tanı dağılımı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008;9: 39-43.

Eren İ., Erdi O., Özcankaya R. Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü ile Psikiyatrik Bozuklukların İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14:184-91

Işık A, Fırat D, Soytürk M, Eken H, Çimen O , Demiryılmaz İ, Yılmaz İ Safra Kesesi Duplikasyonu Gazi Medical Journal 2016;27:154-5

Işık A, Fırat D, Soyturk M , Demiryilmaz İ, Yilmaz İ İdiopatik Periportal Lenfadenopati Gazi Medical Journal 2016;27:51-2

Işık A, Demiryılmaz İ, Yılmaz İ, Fırat D, Çimen O, Eken H. Laparoskopik Apendektomide Manuel Düğümün Etkinliği Gazi Medical Journal 2016;27:19-20

Published
2016-09-30
Section
Original Research