Mide Kanserli Olguların Geriye Dönük İncelenmesi

  • Hasan Eroğlu
  • İsmail Zihni
  • Kazım Çağlar
  • Oktay Karaköse
  • Hüseyin Pülat
  • Hüseyin Eken

Abstract

Amaç: Mide kanseri Avrupa’da kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı açısından beşinci sırada yer almaktadır. Erkek kadın oranı ise 1.6:1 olarak belirlenmiştir. Mide kanseri, kansere bağlı ölümlerde ülkemizde erkeklerde ikinci, kadınlarda ise üçüncü sırada yer almaktadır. Mide kanserinin prognozu genellikle kötüdür. Bunun sebebi de tanıda gecikme ve tanı konan olguların ileri evrede olmasıdır.Gereç ve Yöntemler: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1995 -2009 yılları arasında mide kanseri tanısı ile cerrahi işlem yapılan 204 olgu geriye dönük olarak incelendi. Bu olgulardan 131’ine küratif cerrahi rezeksiyon yapıldığı belirlendi. Olguların %80’i lokal ileri evre olgulardı (evre IIIa, IIIb ve IV). Olguların yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, tümör lokalizasyonu, T, N, M, evre, tümör diferansiyasyonu, histolojik tipleri, tümör çapı, vasküler ve perinöral invazyon varlığı, yapılan cerrahi işlem, rezeksiyon tipi, diseksiyon tipi, diseke edilen toplam lenf nodu sayısı, metastatik lenf nodu varlığı, metastatik lenf nodu sayısı ve toplam lenf nodu sayısına oranı, komplikasyonlar, cerrahi mortalite, adjuvan kemoterapi, adjuvan radyoterapi ve diğer adjuvan tedavileri ve sağkalım süreleri belirlendi. Bu verilerin sağkalım üzerine etkileri lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Sağkalım açısından 3 ve 5 yıllık sağkalım eğrileri Kaplan-Meier yöntemiyle çıkarıldıBulgular: Küratif rezeksiyon ve diseksiyon yapılan 131 olguda morbidite %15.2, mortalite ise %7.6 idi. Evre ve metastatik lenf nodlarının toplam lenf nodu sayısına oranı sağkalım üzerinde en önemli faktörler olarak bulundu (p<0.05). Evrelere göre sağkalımda 5 yıllık sağkalım oranlarının evre Ia için %79.1, Ib için %78.3, II için %61.8, IIIa için %46, IIIb için %24.8 ve IV için %25.8 olduğu görüldü.Sonuç: Sonuç olarak olgularımızın çoğunun lokal ileri evre olgular olmasına karşın yapılan radikal cerrahi işlemlerden fayda gördüğü ve sağkalım oranlarının bu anlamda olumlu olduğunu söylemek mümkündür.

References

Lochhead P, El-Omar EM. Gastric cancer. Br Med Bull. 2008;85:87-100.

Catalano V, Labianca R, Beretta GD, Gatta G, de Braud F, Van Cutsem E. Gastric cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2005;54:209-241.

Yalcin S. Gastric cancer in Turkey-a bridge between west and East. Gastrointest Cancer Res. 2009;3:29-32.

Şahin M, Tanrıkulu Y, Erel S, Bayraktar K, Akkuş MA. Mide Kanserinde Gastrektomi Deneyimlerimiz. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010;2:20-26.

Xu DZ, Geng Q, Long ZJ, et al. Positive lymph node ratio is an independent prognostic factor in gastric cancer after D2 resection regardless of the examined number of lymph nodes. Ann Surg Oncol 2009;16:319-26.

Lazar D, Taban S, Sporea I, Dema A, Cornianu M, Lazar E, Goldiş A, Vernic C. Gastric cancer: correlation between clinicopathological factors and survival of patients (II). Romanian Journal of Morphology and Embryology 2009, 50(2):185-194.

Al-Refaic WB, Abdalla EK, Ahmed SA, Mansfield PF. Gastric cancer. In: Feig BW, Berger DH, Fuhrman GM, editors. M.D. Anderson Hand Book of Surgical Oncology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p.205-240.

Mercer DW, Robinson KE. Stomach. In: Courtney MT, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, editors. Sabiston Textbook of Surgery 18th ed. Philadelphia: Saunders Elsewier; 2008. p.1223-7.

Bertuccio P, Chatenoud L, Levi F, Praud D, Ferlay J, Negri E, Malvezzi M, La Vecchia C. Recent patterns in gastric cancer: A global overview. Int J Cancer. 2009;125(3):666-673.

Wilkinson NW, Howe J, Gay G, Patel-Parekh L, Scott-Conner C, Donohwe J. Differences in the pattern of presentation and treatment of proximal and distal gastric cancer: results of the 2001 gastric patient case evaluation. Ann Surg Oncol. 2008;15:1644-50.

Gouzi JL, Huguier M, Fagniez Pl, Launois B, Flamant Y, Lacaine F, Paquet JC, Hay JM. Total versus subtotal gastrectomy for adenocarcinoma of the gastric antrum. AFrench prospective controlled study. Ann Surg 1989; 209:162-6.

Robertson CS, Chung SC, Woods SD, Griffin SM, Raimes SA, Lau JT, Li AK. A prospective randomized trial comparing R1 subtotal gastrectomy with R3 total gastrectomy for antral cancer. Ann Surg 1994;220:176-82.

Bozzetti F, Marubini E, Bonfanti G, et al. Total versus subtotal gastrectomy: surgi cal morbidity and mortality rates in a multicenter Italian randomized trial. The Italian Gastrointestinal Tumor Study Group. Ann Surg 1997;226:613-20.

Karaayvaz M, Kocaoğlu H, Demirci S. Mide Kanserleri. In: Abdülmuttalip Ünal editor. Klinik Cerrahi Onkoloji. Ankara: Türkiye Klinikleri Yayınevi; 1997. p.468-78.

Sah BK, Zhu ZG, Chen MM, Yan M, Yin HR, Zhen LY. Gastric cancer surgery and its hazards: post operative infection is the most important complication. Hepatogastroenterology. 2008;55:2259-63.

Tsujimoto H, Ichikura T, Ono S, Sugasawa H, Hiraki S, Sakamoto N, Yaguchi Y, Yoshida K, Matsumoto Y, Hase K. Impact of postoperative infection on long-term survival after potentially curative resection for gastric cancer. Ann Surg Oncol. 2009;16:311-8.

Mohri Y, Tonouchi H, Miki C, Kobayashi M, Kusunoki M; Mie Surgical Infection Research Group. Incidence and risk factors for hospital-acquired pneumonia after surgery for gastric cancer: results of prospective surveillance. World J Surg. 2008;32:1045-50.

Lo CH, Chen JH, Wu CW, Lo SS, Hsieh MC, Lui WY. Risk factors and management of intra- abdominal infection after extended radical gastrectomy. Am J Surg. 2008;196:741-5.

Ozer I, Bostanci EB, Orug T, Ozogul YB, Ulas M, Ercan M, Kece C, Atalay F, Akoglu M. Surgical outcomes and survival after multiorgan resection for locally advanced gastric cancer. Am J Surg. 2009;198:25-30.

Li ZX, Kaminishi M. A comparison of gastric cancer between Japan and China. Gastric Cancer. 2009;12:5-53.

Rao S, Cunningham D. Survival from cancer of the stomach in England and Wales up to 2001. Br J Cancer. 2008;99 Suppl 1:S19-20.

Xu DZ, Geng QR, Long ZJ, Zhan YQ, Li W, Zhou ZW, Chen YB, Sun XW, Chen G, Liu Q. Positive lymph node ratio is an independent prognostic factor in gastric cancer after d2 resection regardless of the examined number of lymph nodes. Ann Surg Oncol. 2009;16:319-26.

Huang CM, Lin BJ, Lu HS, Zhang XF, Li P, Xie JW. Prognostic impact of metastatic lymph node ratio in advanced gastric cancer from cardia and fundus. World J Gastroenterol. 2008 Jul 21;14:4383-8.

Ozgüç H, Sönmez Y, Yerci O. Metastatic/resected lymph nodes ratio-based classification in gastric cancer. Turk J Gastroenterol. 2008;19:2-7.

Saito H, Fukumoto Y, Osaki T, Yamada Y, Fukuda K, Tatebe S, Tsujitani S, Ikeguchi M. Prognostic significance of the ratio between metastatic and dissected lymph nodes (n ratio) in patients with advanced gastric cancer. J Surg Oncol. 2008;97:132-5.

Liu C, Lu P, Lu Y, Xu H, Wang S, Chen J. Clinical implications of metastatic lymph node ratio in gastric cancer. BMC Cancer. 2007;7:200.

Yu JW, Wu JG, Zheng LH, Zhang B, Ni XC, Li XQ, Jiang BJ. Influencing factors and clinical significance of the metastatic lymph nodes ratio in gastric adenocarcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 2009;28:55.

van der Schoot J, Van Hee R, Philipsen T, De Bock D, Delvaux V, Weyler J. The prognosis of patients operated on for gastric cancer in relation to the percentage of lymph nodes invaded by tumour. Acta Chir Belg. 2008;108:308-12.

Yu J, Yang D, Wei F, Sui Y, Li H, Shao F, Li Y. The staging system of metastatic lymph node ratio in gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2008;55:2287-90.

Hidaka H, Eto T, Maehara N, Jimi S, Hotokezaka M, Chijiiwa K. Comparative effect of lymph node metastasis classified by the anatomical site or by the number of nodes involved on prognosis of patients with gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2008;55:2269-72.

Isik A, Okan I, Firat D, Yilmaz B, Akcakaya A, Sahin M. A new prognostic strategy for gastric carcinoma: albumin level and metastatic lymph node ratio. Minerva Chir. 2014;69:147-53

Isık A, Demiryilmaz I, Yılmaz İ, Firat D,Cimen O, Eken H Effectiveness of Manual Knotting at Laparoscopic Appendectomy Gazi Medical Journal 2016;27:19-20

Isik A, Eken H, Demiryilmaz İ,Yılmaz İ, Fırat D, Çimen P, Peker K, Güven H Rectal Lymphoma Kolon Rektum Hast Derg 2015;25:106-108

Published
2016-12-26
Section
Original Research