Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Vitek 2 Otomatize Sistemi ile Değerlendirilmesi

  • Sibel Ak Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
  • Fatma Yıldız
  • Ayten Gündüz
  • Mehmet Köroğlu

Abstract

Amaç: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarına ait antibiyotik duyarlılık profillerini belirleyerek hastanemiz için uygun ampirik tedavi protokollerinin oluşumuna katkıda bulunmaktır.Gereç ve Yöntem: Ağustos 2008-Şubat 2012 yılları arasında Malatya Devlet Hastanesinde çeşitli klinik örneklerden izole edilen 151 P.aeruginosa çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada amikasin, gentamisin, seftazidim, piperasilin-tazobaktam, levofloksasin, imipenem ve meropenem için duyarlılık profilleri Vitek 2 otomatize sistemi kullanılarak araştırılmıştır.Bulgular: Örneklerin dağılımları solunum yolu, idrar ve yara yeri numuneleri için sırasıyla % 55, % 23 ve % 22 olarak belirlenmiştir. En yüksek direnç % 13 ile levofloksasin için tespit edilirken, en düşük direnç % 3 ile amikasin için tespit edilmiştir.Sonuç: Ampirik tedavi protokolleri belirlenirken güncel antibiyotik duyarlılık profillerinin göz önünde bulundurulması direncin önlenmesine olanak sağlaması açısından önem taşımaktadır.   

Author Biography

Sibel Ak, Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tıbbi Mikrobiyoloji

References

Erdem B. Pseudomonaslar. In: Ustaçelebi Ş, Editor. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Bakteriyoloji. Ankara1999. p. 551-8.

Arman D. Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları: Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2006;2):1-5.

Van Eldere J. Multicentre surveillance of Pseudomonas aeruginosa susceptibility patterns in nosocomial infections. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2003;51:347-52.

Arman D. Gram Negatif Çomak İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları. ANKEM Derg. 2001;15:421-4.

Clinical and Laboratory Standards Institute C. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-First Informational Supplement. Wayne, PA: CLSI; 2011.

Mesaros N, Nordmann P, Plesiat P, Roussel-Delvallez M, Van Eldere J, Glupczynski Y, et al. Pseudomonas aeruginosa: resistance and therapeutic options at the turn of the new millennium. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2007;13:560-78.

Kiska D, Gilligan P. Pseudomonas. In: Murray PJ, editor. Manual of Clinical Microbiology. 1. 8th ed. Washington, DC: ASM Press; 2003. p. 719-28.

Livermore DM. Multiple mechanisms of antimicrobial resistance in Pseudomonas aeruginosa: our worst nightmare? Clinical Infectious Diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2002;34:634-40.

Nakamura A, Hosoda M, Kato T, Yamada Y, Itoh M, Kanazawa K, et al. Combined effects of meropenem and aminoglycosides on Pseudomonas aeruginosa in vitro. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2000;46:901-4.

Güney M, Bedir O, Kılıç A, Başustaoğlu A. GATA Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Hemokültür Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumları. Gülhane Tıp Derg. 2011;53:119-22.

Paköz N, Şeriban Doğan Ş, Aral M. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları. ANKEM Derg. 2011;25:73-8.

Uludağ Altun H, Ak S. İkinci basamak bir hastanede izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. Ege Tıp Dergisi. 2012;51:249-52.

Berktaş M, Çıkman A, Parlak M, Yaman G, Güdücüoğlu H. Nozokomiyal Kökenli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Antibiyotiklere Direnç. Van Tıp Dergisi. 2011;18:192-6.

Köse Ş, Atalay S, Ödemiş İ, Adar P. Çeşitli Klinik Örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. ANKEM Derg. 2014;28:100-4.

Mansur A, Ay S, Ersoy Y. Nozokomiyal Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Oranları. J Turgut Ozal Med Cent. 2013;20:138-42.

Strateva T, Yordanov D. Pseudomonas aeruginosa - a phenomenon of bacterial resistance. Journal of Medical Microbiology. 2009;58(Pt 9):1133-48.

Henwood CJ, Livermore DM, James D, Warner M, Pseudomonas Study G. Antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa: results of a UK survey and evaluation of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy disc susceptibility test. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2001;47:789-99.

Arda B, Yamazhan T, Ulusoy S, Özinel M. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen P.aeruginosa ve Acinetobacter türlerinin antibiyotik duyarlılığındaki dört yıllık değişim (1995 ve 1999). Hastane İnfeksiyon Derg. 2001;5:49-53.

Master RN, Clark RB, Karlowsky JA, Ramirez J, Bordon JM. Analysis of resistance, cross-resistance and antimicrobial combinations for Pseudomonas aeruginosa isolates from 1997 to 2009. International Journal of Antimicrobial Agents. 2011;38:291-5.

Ekincioğlu P, Perçin D. Klinik Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Antibiyotiklere Duyarlılık Durumu. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences). 2013;22:141-9.

Berktaş M, Güdücüoğlu H, Çıkman A, Parlak M, Yaman G. Nozokomiyal Pseudomonas aeruginosa Suşlarında İndüklenebilir Beta-Laktamaz Aktivitesi. Fırat Tıp Dergisi. 2011;16:125-8.

Friedland I, Stinson L, Ikaiddi M, Harm S, Woods GL. Phenotypic antimicrobial resistance patterns in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter: results of a Multicenter Intensive Care Unit Surveillance Study, 1995-2000. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 2003;45:245-50.

Gül M, Şensoy A, Çetin B, Korkmaz F, Seber E. Hastane İnfeksiyonu Etkeni Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Seftazidime Duyarlılığın E-Test ve Disk Diffüzyon Yöntemleri ile Araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 2004; 34:33-6.

İnce N, Geyik M, Özdemir D, Öksüz Ş, Danış A. Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Yıllara Göre Antibiyotik Duyarlılıklarının Karşılaştırılması. ANKEM Derg. 2014;28:94-9.

Published
2016-03-28
Section
Original Research