Bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması olan Temel İlk Yardım Eğitiminin İncelenmesi

  • Şule Aytaç T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Fidanlık Mahallesi, Ziya Gökalp Cd., No:80 06600 Kurtuluş/ ANKARA
  • M.Gürleyen Gök Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06650 Çankaya/ANKARA
  • Seçil Özkan Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Beşevler/ ANKARA

Abstract

Amaç: Bu çalışma, Ankara ili Akyurt ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikası çalışanlarının mevcut ilk yardım bilgi düzeylerini saptamak ve verilen ilk yardım eğitimi sonrasında ölçülen bilgi düzeylerini önceki durumla karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Eğitim durumu ve daha önce ilk yardım eğitimi alınıp alınmadığı gibi ilk yardım bilgi düzeyini etkileyebileceği düşünülen faktörler de çalışma kapsamında araştırılmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışma 61 kişiye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların ilk yardım bilgi seviyelerini ölçmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların mevcut durumlarını belirlemek için yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen öntest akabinde ilk yardım konusunda teorik bir eğitim verilmiş ve sonrasında söz konusu test yinelenmiştir. Katılımcılar için 100 üzerinden ilk yardım bilgi puanları hesaplanmış ve karşılaştırmalar bu puanlar kullanılarak yapılmıştır.Bulgular: Öntest sonucu katılımcıların puan ortalaması 54,1 iken, sontest sonucu puan ortalaması 69,9 olarak gerçekleşmiştir. Verilen eğitimin bir diğer etkisi de ilk yardım bilgi seviyesindeki artışın genele yansımış olmasıdır. Nitekim bilgi puanı için öntest sonucunda 338,46 olarak belirlenen varyans, sontestten sonra yaklaşık %67’lik bir azalış göstererek 112,32’ye düşmüştür. Keza 84 olan dağılım aralığı 52’ye inmiştir.Sonuçlar: Çalışma sonucunda, ilk yardım eğitiminin katılımcıların bilgi seviyelerini önemli derecede arttırdığı ve eğitim düzeyinden ve daha önceki kurslardan kaynaklanan katılımcılar arası bilgi farklılıklarını ortadan kaldırdığı belirlenmiştir.

Author Biographies

Şule Aytaç, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Fidanlık Mahallesi, Ziya Gökalp Cd., No:80 06600 Kurtuluş/ ANKARA
Public Health
Seçil Özkan, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Beşevler/ ANKARA
Halk Sağlığı

References

- Saltık, A. Çağdaş Sağlık Anlayışı, İşyeri Hekimliği Ders Notları, 6. Baskı, Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayını; 2001; 13-44.

- Fişek, A.G. İşçi Sağlığı Ve Boyutları, Teksir Edilmiş Ders Notu, Ankara: Gazi Üniversitesi, 2003 :8

- Kirilmaz A.Y., Arisoy M. “Ev Kazaları Ve İlk Yardım”, Sağlık Ve Toplum Dergisi, Ekim-Aralık 2002, 12(4): 27-32.

- Bozkurt,A. Gece Konduda Yaşayan Annelerin İlk Yardım Yeterlilikleri ve Öğrenme Gereksinimleri. Yüksek Lisans. Ankara: Ankara Üniversitesi; 1999.

- Balibey, M. Kırsal, Yarıkentsel Ve Kentsel Yerleşim Yerlerinde Çocukluk Çağı Ev Kazaları Ve Kazalara Yol Açan Etmenler, Uzmanlık Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi; 2001

- Tümerdem,Y. Halk Sağlığı, Toplumda Kazalar Ve Önleyici Hekimlik Hizmetleri. İ.Ü.Basımevi Ve Film Merkezi, Üniversite Yayın No: 3626, İstanbul:1992; 3626: 540-7

- Nazik, B.0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelere Verilen Ev Kazalarında İlk Yardım Eğitimi Modellerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1997

- Bumin, M.Ali, Ayoğlu, F.: “Kazalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım Hizmetlerinin Önemi” Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, Türk Tabipleri Birliği Yayını, 1996; 5 :380-3.

- Süzen, B., İnan, H.: “İlk Yardım”, Birol Basın Yayın Dağıtım Ve Ticaret Lmt.Şti, 2.Baskı, İstanbul, Ağustos 2003

- Thein MM, Lee BW, Bun PY. Knowledge, attitude and practices of childhood injuries and their prevention by primary caregivers in Singapore. Singapore Med J 2005; 46:122-6.

- Singer AJ, Gulla J, Thode HC, Cronin KA. Pediatric first aid knowledge among parents. Pediatr Emerg Care 2004; 20:808-811.

- Lingard H. The effect of first aid training on Australian construction workers' occupational health and safety motivation and risk control behavior. Journal of Safety Research 2002; 33:209-30.

- Selby ML. Indicators of response to a mass media CPR recruitment campaign. Am J Public Health 1982;72:1039-42.

- Bernard S. Outcome from prehospital cardiac arrest in Melbourne, Australia. Emerg Med 1998;10:25-9.

- Polat S. Aytaç, Turaci, G. : Bir Polis Okulundaki Öğrencilerin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Ve Tutumları,Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ.2002

- Savaşer, F. Çankırı İlinde Görev Yapan Hekim Dışı Sağlık Personeli İle Lise Öğretmenlerinin İlk Yardım Konusunda Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara 2001

- Wong TW, Yeung KC. Out-of-hospital cardiac arrest: two and a half years experience of an accident and emergency department in Hong Kong. J Accid Emerg Med 1995;12:34-9.

- Leung LP, Wong TW, Tong HK, Lo CB, Kan PG. Outof-hospital cardiac arrest in Hong Kong. Prehosp Emerg Care 2001;5:308-11.

Published
2016-03-28
Section
Original Research