Batı Karadeniz Bölgesinde İntrakardiyak Kitleler ve Cerrahi Deneyimimiz

  • Elif Coşkun BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  • Mustafa Büyükateş Bulent Ecevit University

Abstract

Amaç: Kliniğimizde intrakardiyak kitle nedeni ile opere edilen hastalarla ilgili cerrahi deneyimimizi ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.Yöntemler: Mayıs 2006-Mart 2015 tarihleri arasında 6 hasta intrakardiyak kitle tanısı ile opere edildi. Hastaların 5’i kadın,1’i erkek ve yaş ortalaması 54(34-82) idi. Hastanemize bir hasta pulmoner tromboemboli (PTE)’ye bağlı dispne ve taşikardi, bir hasta senkop, diğer hastalar ise halsizlik ve nefes darlığı gibi konstitisyonel semptomlarla başvurdular. Kesin tanı hastaların birinde torakoabdominal bilgisayarlı tomografi (BT) ile beraber ekokardiyografi, diğerlerinde transtorasik ekokardiyografi (TTE) ve/veya transözefagial ekokardiyografi (TEE) ile kondu. Tanı konduktan sonra operasyon zamanına kadar geçen süre hastalarda ortalama 2,5 gün (1-4)’dü. Cinsiyet ayırt etmeksizin 45 yaş üstü olan dört hastamıza koroner anjiyografi yapıldı. Operasyonlar kardiyopulmoner by-pass ile standart aorta bikaval kanülasyon, antegrad soğuk kan kardiyoplejisi ve orta dereceli hipotermi altında uygulandı. Miksoma öntanısı olan hastalardaki tüm defektler primer kapatıldı. Bir hastada sağ atriyal kitle (trombüs) nedeni ile opere edildi. Hiçbir hastada intraoperatif komplikasyon gelişmedi. Hastalar ortalama olarak 9,6 günde taburcu edildi.Bulgular: Histopatolojik tanı bir hastada antipsikotik ilaç kullanımına bağlı hiperkoagulabiliteye sekonder oluşan trombüs, diğer hastalarda miksoma olarak tespit edildi. Yerleşim yerleri ise tüm miksomalarda sol atriyumda, trombüs formasyonu ise sağ atriyumda ve vena cava inferiora uzanmaktaydı. İntrakardiyak kitle ile ilgili aile öyküsü hiçbir hastada yoktu. Kitlelerin çıkartılması ile hastalarda açık bir klinik düzelme sağlandı. Erken ve geç dönem mortalite izlenmedi. Hastaların erken ve geç dönem takibinde, 1 ay ile 106 ay arasında ortalama 17,6 ay sürede nüx gözlenmedi.Sonuç: Miksomalar başta olmak üzere intrakardiyak kitleler emboli, senkop, çarpıntı, nefes darlığı yakınmalarına neden olabildiklerinden diğer intrakardiyak patolojilerden ayırıcı tanıda akılda tutulmalı, tanı konar konmaz erken dönemde operasyon yapılmalı ve tümör dokusu total olarak geniş rezeksiyon yapılarak çıkarılmalıdır.

Author Biographies

Elif Coşkun, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YRD.DOÇ.DR.
Mustafa Büyükateş, Bulent Ecevit University
Cardiovascular Surgery Department

References

King TW. On simple vascular growths in the left auricle of the hear. Lancet, 1845; 2: 428-430.

Chitwood WR Jr. Clarence Crafoord and the first successful resection of a cardiac myxoma. Ann Thorac Surg 1992; 54:997-8.

Kay JH, Anderson RM, Meihaus J, et al. Surgical removal of an intracavitary left ventricular myxoma. Circulation 1959; 20: 881-3.

Hall RA, Anderson RP. Cardiac neoplasms. In: Edmunds LH Jr (ed). Cardiac Surgery in the Adult, 1997, New York, The McGraw-Hill Companies, 1345-1362.

Lee VH, Connolly HM, Brown RD Jr. Central nervous system manifestations of cardiac myxoma. Arch Neurol. Aug 2007;64:1115-20.

Kirklin JW, Barratt-Boyes. Cardiac tumor. In: Kirklin JW,Barratt-Boyes BG. Cardiac Surgery, Vol 2, 1993; 2nd edition, New York, Churchill Livingstone, 1635-54.

Nurözler F. Tando¤an A, Yamak B. Minimal semptomlu dev sol atriyal miksoma: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Der 2003;11:52-3.

Colucci WS, Schoen FJ, Braunwald E. Primary tu-mors of the heart. In: Heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. 5th ed. 1997:1464-77.

Goswami KC, Shrivastava S, Bahl VK, Saxena A, Manchanda SC,Wasir HS. Cardiac myxomas: Clinical and echocardiographic profile. Int J Cardiol 1998;63:251-9.

Uygur F, Erdoğan M, Meşe B, Tandoğan A, Denker A, Serçelik A, Yamak B, Kısacıkoğlu B. Kardiyak Miksoma: Beş yıllık Cerrahi Deneyim. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2005;13:120-2.

Becker AE, Losekoot TG. Cardiac tumours. In: Anderson RH, Macartney FJ, Shinebourne EA, Tynan M. Paediatric Cardiology, Vol 2, 1987, Edinburgh, Churchill Livingstone,1153-61.

Castells E, Ferran V, Octavio de Toledo MC, et al. Cardiac myxomas: Surgical treatment, long-term results and recurrence. J Cardiovasc Surg 1993;34:49-53.

Bozoğlan O, Erdem K, Güneş TÜ, Gül A, Yılmaz Y, Erdoğan HB. Kardiyak Miksomalar ve Cerrahi Tedavi. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2012;7/1,2,3;19-23.

Keeling IM, Oberwalder P, Anelli-Monti M, et al. Cardiac myxomas: 24 years of experience in 49 patients. Eur J Cardiothorac Surg 2002;22:971-7.

Ülgen MS, Karadede A, Çakır Ö, Toprak N. Atipik LAMB sendromu özelliği gösteren sağ atriyal miksoma vakası. HKK Cerrahi Bül 1999; 7: 19-22.

Parry AJ, Pillaj R. Miscellaneous cardiac disease. In: Morris PJ, Malt RA (ed). Oxford Textbook of Surgery, Vol 2, 1994, Oxford, Oxford University Press, 1848-54.

Giuliani ER, Pieher JM. Cardiac neoplasms. In: Catterjee K, Karliner J, Rapaport E, Cheitlin MD, Parmley WW, Scheinman M (eds). Cardiology, Vol 2, 1991, Philadelphia, J. B. Lippincott Company, 12.45-12.54.

Yamak B, Tandoğan A, Uygur F, Serçelik A, Pya Y. Sağ Atriyal Kitle: Miksoma. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2004;12:50-1.

Published
2016-03-29
Section
Original Research