Yozgat İli Aile Hekimlerinin Tularemi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Authors

  • Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
  • Yalçın Erdoğan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • İlhan Günaydın Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Ayşe Erbay Bozok Üniversitesi

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Yozgat ili aile hekimlerinin tularemi hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yozgat ilinde görev yapmakta olan aile hekimlerine tularemi hakkında hazırlanmış olan anket formları e-posta aracılığı ile gönderilerek katılımları istenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya Yozgat ilinde görev yapmakta olan aile hekimlerinin tümü katılmıştır (n=129). Aile hekimlerinin yaş ortalaması 33.6±5.4 olup, 101’i( %78.3) erkek, 28’i(%21.7) kadındı. Hekimlik süreleri 6.4±5 yıl idi. Aile hekimlerinin 40’ının(%31) tularemi tanısı olan hastası olmuştu. Tularemi hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünen 96 kişiden 15’i (%15.6) tulareminin insandan insana bulaştığı için bildirimi zorunlu bir hastalık olduğunu, 35’i (%36.5) kanama ile seyrettiğini belirtmekteydi. Kanama cevabını verenlerde meslek yılı, yada bölgede çalışma süresi açısından fark yoktu. Tularemi hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünen 96 kişiden 26(%27.1)’sı Beta-laktam grubu antibiyotikleri tedavide ilk seçenek ilaç diye belirtmiştir, yeterli bilgisi olmadığını düşünenlerde bu oran %33(n=11)  bulundu(p=0.493).

Sonuçlar: Tularemi hastalığının endemik olduğu bölgelerde hastanın ilk başvurduğu hekim olan aile hekimlerinin tularemi konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olması hastalığın tanı ve takibi açısından önem taşımaktadır. Yozgat ilindeki aile hekimlerinin tularemi hastalığının kliniği ve tedavisi konusundaki bilgi düzeylerinin artırılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Author Biographies

Çiğdem Kader, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Yalçın Erdoğan, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yozgat

İlhan Günaydın, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat

Ayşe Erbay, Bozok Üniversitesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

References

- Tularemi Hastalığının kontrolü için Saha Rehberi. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı. Şubat 2011, Ankara. Erişim: http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Tularemi%20Saha%20Rehberi.pdf.

- WHO Guidelines on Tularaemia. WHO/CDS/EPR/2007.7 Erişim: http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_7.pdf?ua=1.

- Özel G, Arslan İB, Yeşilyurt M, Çelebi B, Kılıç S. Francisella Tularensis’in İnsan Kanlı agarda İzole Edilmesiyle Tanımlanan Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu. Mikrobiyol Bul 2010; 44: 657-63.

- Dikici N, Ural O, Sümer Ş, Öztürk K, Albayrak Yiğit Ö, Katlanır E, Keleş B. Konya Bölgesinde Tularemi. Mikrobiyol Bul 2012; 46: 225-35.

- Yeşilyurt M, Kılıç S, Özlem Çağaşar, Çelebi B, Gül S. Yozgat İlinde Kene Kaynaklı İki Tularemi Olgusu. Mikrobiyol Bul 2011; 45: 746-54.

- Helvacı S. Tularemi. In: WillkeTopcu A, Söyletir G, Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi.3.baskı.İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri , 2008: 990-5.

- Penn RL. Francisella tularensis (tularemia). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, andBennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: 2674-85.

- Sjostedt A. Tularemia: history, epidemiology, pathogenphysiology, and clinical manifestations. Ann N Y AcadSci2007; 1105: 1-29.

- Tarnvik A, Chu MC. New approaches to diagnosis and therapy of tularemia. Ann N Y AcadSci2007; 1105: 378-404.

- Evans ME, Gregory DW, Schaffner W, McGee ZA. Tularemia: a 30-year experience with 88 cases. Medicine (Baltimore).1985; 64: 251-69.

- Provenza JM, Klotz SA, Penn RL. Isolation of Francisella tularensis from blood. J Clin Microbiol. 1986; 24: 453-5.

- Hofinger DM, Cardona L, Mertz GJ, Davis LE. Tularemic meningitis in the United States. Arch Neurol. 2009; 66: 523-7.

- Penn RL, Kinasewitz GT. Factors associated with a poor outcome in tularemia. Arch Intern Med. 1987; 147: 265-8.

Published

2015-04-14

Issue

Section

Original Research