Skalpte Prolifere Trikilemmal Tümör

  • Onur ÇUKURLUOĞLU
  • Ayşe ŞENCAN
  • İsmail KÜÇÜKER
  • Pınar UYAR GÖÇÜN
  • Selahattin ÖZMEN

Abstract

Prolifere trikilemmal tümörler (PTT) kıl folikül köklerinin dış tabakasının nadir ancak çoğunlukla iyi huylu neoplazmlarıdır. Bu lezyonlar genellikle kadınların skalplerinde rastlanmakla beraber hastaların %10’unda sırt, elbileği, vulva, burun, mons pubis, dirsek ve göğüs gibi yoğun kıl içeren diğer alanlarda da görülebilmektedir. Kötü huylu ve iyi huylu lezyonların tanımlanmasında histolojik olarak halen bir tartışma mevcuttur. Nadir bir dermal tümör olduğundan, prolifere trikilemmal tümörün metastatik yayılımını en aza indirmek için tanı ve ilk tedaviden sonra, cerrahi eksizyon ve diğer ek tedavi yöntemlerini içeren uygun bir strateji geliştirilmelidir.Anahtar Kelimeler: Skalp, prolifere trikilemmal tümör, pilar kistProliferating Trichilemmal Tumor of the ScalpAbstractProliferating trichilemmal tumors (PTT) are rare but usually benign neoplasms of the outer sheath of the roots of hair follicles. These lesions are generally found on the scalp of women as well as other hair-bearing areas of the body such as the back, wrist, vulva, nose, mons pubis, elbow and breast in 10% of patients. There is a histological debate regarding the definition of malignant and benign lesions. Being a rare dermal tumor, in order to minimise the metastatic spread of the proliferating trichilemmal tumor after the diagnosis and initial treatment, an appropriate strategy should be developed, including surgical excision and other additional treatment modalities.Key Words: Scalp, proliferating trichilemmal tumor, pilar cyst